ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN WOLTEX BEDRIJFSTEXTIEL GEVESTIGD TE ALKMAAR

 

 

 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar,

d.d. 9 oktober 1992, onder nummer 251/92.

 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1.1       Met de in deze voorwaarden gebruikte aanduidingen 'ons, onze, wij' wordt verstaan Woltex Bedrijfstextiel gevestigd te Alkmaar die deze voorwaarden hanteert.

 

1.2       Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Terzake van leden van inkoopcombinaties geldt het bepaalde in artikel 5.3.

 

1.3       Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkeliik schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

 

1.4       Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd.

 

 

Artikel 2 - Aanbod en aanvaarding

 

2.1       Alle door ons gedane aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Toezendingen van aanbiedingen en/of (andere) documentatie ver­plicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

 

2.2       Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door ons het aanbod schriftelijk is aanvaard, danwel door ons, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering daarvan is begonnen.

 

2.3       Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en kunnen derhalve niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

 

2.4       Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.5       Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Onze administratie is beslissend terzake van het onder 2.4 en 2.5 gestelde.

 

2.6       Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

2.7       Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Voorts zijn wij te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

 

2.8       Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

 

Artikel 3 - Prijzen

 

3.1       Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

3.2       Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

            -      gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte                        van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,                     assurantiepremies en andere kosten;

            -      gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslag plaats; exclusief                     BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;

            -      exclusief de kosten van vervoer en verzekering;

            -      vermeld in de Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen kunnen worden                        doorberekend.

 

3.3       Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

 

3.4       Wij zijn gerechtigd om voor orders beneden een bepaalde minimum waarde extra administratiekosten door te berekenen, hetgeen per geval wordt vastgesteld en gefactureerd.

 

 

Artikel 4 - Levering en levertijd

 

4.1       Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/ons magazijn. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten, waarbij het risico van de zaken op de wederpartij overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven.

 

4.2       De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

 

4.3       Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoers-documenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

4.4       Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is als-dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.

 

4.5       Behoudens het gestelde in artikel 5.2 gelden opgegeven levertijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

4.6       Indien geen levertijd is overeengekomen/vermeld geldt een termijn van 6 weken na orderbevestiging. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij uitsluitend het recht om, bij aangetekend schrijven, ons op deze overschrijding te wijzen en dient ons nog een uiterste leven ngstermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.

4.7       Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor de rekening van de wederpartij, onverminderd al onze overige rechten.

 

 

Artikel 5 - Afroep/fatale termijn/inkoopcombinaties

 

5.1       Eventuele afroeporders dienen uiterlijk binnen 2 (kalender)-maanden na order(bevestiging)datum te zijn Ingediend en afgeroepen en binnen 4 maanden te zijn afgenomen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet, niet-tijdige of niet volledige Indeling wordt de wederpartij alsnog een termijn van 7 werkdagen toegestaan, waarna wij gerechtigd zijn tot eigen indeling. Bij niet tijdige afroep kunnen wij naar eigen inzicht leveren en factureren.

 

5.2       Uitsluitend indien schriftelijk vastgelegd geldt een vaste levertijd (fatale of fixetermijn) waaraan wij gebonden zijn. Indien wij niet rechtstreeks een dergelijke termijn zijn overeengekomen, maar via een tussenpersoon en/of vertegenwoordiger, zijn wij gerechtigd om deze fixetermijn af te wijzen, c.q. de order te annnuleren. De wederpartij ontvangt hiervan binnen 8 dagen na ontvangst van de order bericht van ons. Overschrijding van een dergelijke vaste levertijd geeft de wederpartij uitsluitend het recht op ontbinding der overeenkomst, c.q. op afnameweigering. Een en ander zal zoveel mogelijk in onderling overleg worden geregeld.

 

5.3       Terzake van overeenkomsten met inkoopcombinaties ten behoeve van de daarbij aangesloten leden geldt dat te allen tijde ook het betrokken lid, aan wie uiyeindelijk geleverd wordt, als wederpartij wordt aangemerkt, waarvoor deze voorwaarden onverkort gelden, zodat beide partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en). Wij zijn dan ook gerechtigd om bij niet-betaling door de inkoopcombinatie van de betrokken leden/het lid zelfstandig nakoming te verlangen, ongeacht of de leden hun verplichtingen jegens de inkoop combinatie zijn nagekomen.

 

 

Artikel 6 - Transport/risico

 

6.1       De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending worden slechts uflgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

6.2       Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

6.3       Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

 

 

Artikel 7 - Overmacht

 

7.1       Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Onder 'overmacht' wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

7.2       Indien zich een overmachtssituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg worden gepleegd.

 

7.3       Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid/garantie

 

8.1       Onverminderd onze garantiebepalingen sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfs schade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en/of hulppersonen.

 

8.2       Onze eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de neflo waarde van het geleverde, ongeacht dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren.

 

8.3       De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk en volledig tegen ledere verdergaande (schadevergoedings)vordering van henzelf of van derden.

 

8.4       Garantie wordt alleen verstrekt indien en voorzover de ons schriftelijk aangegeven en overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte garantie. Voldoening aan onze garantieverplichtingen/reclames geldt als enige en algehele schadevergoeding.

 

 

Artikel 9 - Klachten

 

9.1       Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons - rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

 

9.2       Geringe in de handel of technisch niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren. Klachten betrekking hebbende op garanties omtrent technische hoedanigheden van de geleverde goederen (zoals waterdichtheid, kleurechtheid, wasechtheid, krimpvrijheid e.d.) kunnen slechts worden ingediend indien de betreffende garantie door de verkoper schriftelijk is verleend, danwel tot uitdrukking is gebracht door middel van labels, etiketten e.d.

 

9.2       Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Voor klachten over gebreken die niet uiterlijk waarneembaar zijn geldt een termijn van 8 dagen na constatering, danwel vanaf de datum waarop deze geconstateerd hadden kunnen worden. Deze klachten dienen uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden ingediend.

 

9.3       Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

 

9.4       Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, danwel te vervangen, danwel te crediteren, één en ander te onzer keuze, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

9.5       Het Indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtlngen ten opzichte van ons.

9.6       Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en dient altijd franco te geschieden.

 

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 

10.1     Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel Is voldaan. Indien wil in het kader van deze verkoopovereenkomst en ten behoeve van de wederpartij en door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van de verkoper geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

 

10.2     Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6.

 

10.3     Op afgeleverde zaken dle door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de In artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die wij dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mochten hebben.

 

10.4     De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontplofflngs- en water schade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter Inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door de wederpartij aan ons worden verpand op de wij­ze, aangegeven in artikel 3:2398W, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ons tegen de wederpartij.

 

10.5     Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt ons de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

10.6     Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendoms voorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

 

10.7     De wederpartij verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. De wederpartij verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra wij de wens daartoe te kennen geven, aan ons te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zeker­heid van onze vorderingen uit wel ken hoofde dan ook tegen de wederpartij.

 

 

Artikel 11 - Betaling

 

11.1     Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening, zonder enige korting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Van een betalingskorting is alleen sprake indien dit uitdrukkelijk door ons is vermeld in onze van toepassing zijnde prijslijst of offerte.Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

 

11.2     Iedere door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

11.3     Mochten wij één of meer vorderingen op de wederpartij bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, of ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werk­zaamheden, alsmede terzake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling die van de wederpartij wordt ontvangen, allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

 

11.4     Indien de wederpartij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, worden alle overige ten name van de wederpartij bij ons openstaande vorderingen opeisbaar en is de wederpartij vanaf de vervaldatum aan ons rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de wederpartij de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van f50,-.

 

11.5     Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze vorderingen op de wederpartij te verrekenen met hetgeen wij aan de wederpartij zijn verschuldigd.

 

 

Artikel 12 - Ontbinding

 

12.1     Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voort vloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de produkten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

 

12.2     Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de overeenkomst met de wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij met directe ingang ontbinden indien de wederpartij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd, bij overlijden van de wederpartij, of indien de wederpartij zijn bedrijf staakt en/of beslag onder de wederpartij wordt gelegd dat let binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of ingeval van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden.

 

 

Artikel 13.- ToepasseIijk recht en geschillen

 

13.1     Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2     Voor onze export gelden de meest recente lnocterms, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs inzake de uitleg van handelstermen. De Nederlandse tekst is verbindend.

13.3     Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar bevoegd, onverminderd ons recht het geschil aan de volgens de competentieregels bevoegde rechter voor te leggen, danwel het geschil te laten beslechten, middels arbitrage of bindend advies.